2018 là năm đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử của Intel: 50 năm trước, vào năm 1968 Robert Noyce và Gordon Moore sáng lập Công ty Intel và đặt tổng hành dinh đặt tại Santa Clara, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Ngày nay Intel đã trở thành tập đoàn hàng đầu…

Read More →