Kết quả thi tuyển viên chức 2018

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2018

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao

            Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-KCNC ngày 26/6/2018 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao về thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao năm 2018;

Hội đồng xét tuyển viên chức Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao thông báo điểm kết quả xét tuyển của thí sinh đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao tổ chức ngày 10/7/2018 như sau:

1. Kết quả tổng hợp điểm phỏng vấn, điểm học tập, điểm tốt nghiệp (Niêm yết tại Vườn ươm Doanh nghiệp Khu công nghệ cao – Quận 9).

  1. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày 20/8/2018, thí sinh có nhu cầu phúc khảo điểm học tập, điểm tốt nghiệp nộp đơn trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Hội đồng xét tuyển thông qua phòng Hành chính – Tổ chức, Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao, địa chỉ: Tiểu khu K1 – G3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh – điện thoại: 028. 37361086 (trong giờ Hành chính). Không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn hoặc thực hành (theo khoản 5 Điều 26 Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ).
  2. Thông báo này được niêm yết công khai tại Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao và được đăng trên trang thông tin điện tử: http://shtpic.org

Hội đồng xét tuyển viên chức Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao năm 2018 thông báo để các thí sinh được biết./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– VUDNCNC;

– Lưu: VT.TKHĐ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

CHỦ TỊCH

 (đã ký)

 

 

GIÁM ĐỐC

Lê Thành Nguyên

 

Posted on 20 Tháng Tám, 2018 in Tin tức Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao SHTP-IC

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Top