DOCUMENTS

VĂN BẢN QPPL

SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU FILE ĐÍNH KÈM
            99/2003/NĐ- CP     Quy chế Khu Công nghệ cao

27/2013/TT-BKHCN Quy định các điều kiện đối với cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao 
68/2014/QH13 Luật doanh nghiệp
95/2014/NĐ – CP Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
3927/QĐ-UBND Quyết định thành lập Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao
29/2013/QH13 Luật khoa học và công nghệ
21/2008/QH12 Luật công nghệ cao
80/2006/QH11 Luật chuyển giao công nghệ

 

Back to Top